English version
 

 

O projektu Autoři Objekty Prostory Malostranské besedy Fotogakerie Napsali o nás Pro média Pro školy
Vstupné Otevírací doba Kontakt
 
NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÝSTAVY
Vikýře PLAY v Malostranské besedě

1. Výstava Vikýře PLAY

 1. Vstup na výstavu Vikýře PLAY v Malostranské besedě je návštěvníkovi povolen po předložení dokladu o zaplacení vstupného. Pokladna vydá každému návštěvníkovi doklad, který platí jako vstupenka na výstavu v den jeho vytištění.
 2. Informace o vstupném je vyvěšena u pokladny. Vstupné se hradí v hotovosti v Kč nebo platnými poukázkami. Nárok na slevu na vstupném je potřeba prokázat platným průkazem (studentský průkaz pro studenty do 26 let, ZTP, ZTP-P, občanský průkaz pro důchodce od 70 let věku).
 3. Návštěvník bere na vědomí, že jeho pohyb je zaznamenáván kamerovým systémem, instalovaným k ochraně výstavních prostor a vystavených objektů.
 4. Prostory Malostranské besedy, ve kterých je umístěna výstava Vikýře PLAY, jsou pro veřejnost otevřeny denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin včetně státních svátků. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu otevírací doby v odůvodněných případech. Odlišnosti a změny návštěvní doby budou uvedeny na webových stránkách výstavy www.vikyreplay.cz. Jinou než stanovenou dobu návštěvnosti lze zajistit na základě předchozí žádosti a dohody s organizátorem výstavy.
 5. Prodej vstupenek je zahájen současně s otevřením výstavních prostor a končí zpravidla 30 minut před ukončením návštěvní doby. Návštěvníci musí výstavní prostory opustit do 18 hodin, kdy se výstava zavírá.
 6. Z bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků v jednom okamžiku v expozici omezen. Organizované skupiny mohou mít nejvýše 30 osob. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků organizátora (pokladní, kustodi, technici).
 7. Výstava je umístěna mimo jiné v renesančních prostorách s původními stropy a krovy se sníženým podhledem. Na tuto skutečnost je nutno brát ohled a nezapomínat na osobní bezpečnost.
 8. Z bezpečnostních důvodů je vstup do věže půdní galerie povolen pouze v doprovodu kustodů.
 9. Děti do 15 let musí mít doprovod, který za ně po celou dobu návštěvy nese plnou odpovědnost. Bez doprovodu nebudou děti do výstavy vpuštěny.
 10. Za žáky nese odpovědnost pedagogický doprovod. V případě vážných kázeňských problémů a neuposlechnutí pokynů kustodů může dojít k okamžitému vyloučení žáka z expozice bez nároku na vrácení vstupného.
 11. Před vstupem do výstavních prostor je návštěvník povinen odložit v šatně veškeré předměty o rozměrech větších než 30 x 40 cm nebo delších než 40 cm. Jsou to např. deštníky, dětské kočárky, brašny, tašky a veškerá zavazadla nošená na zádech včetně dětských nosítek. Vrchní oděv, jako kabáty a pláště, se odkládají taktéž v šatně a není přípustné je nosit ve výstavních prostorách přes ruku. V případě, že si návštěvník oblečení odložit nechce, je akceptovatelné, aby si výstavu prohlédl ve svrchním oděvu. Návštěvník přicházející do sálů s oděvem přes ruku bude požádán, aby si odložil v šatně nebo aby si oblečení oblékl.
 12. Není přípustné v dětských kočárcích v šatně ponechávat děti.
 13. Fotografování vystavených děl ve výstavních prostorách je povoleno výhradně pro osobní potřebu, a to bez použití externího blesku a stativu, pokud není ve vybraných prostorách stanoveno jinak. Autor snímku je povinen zajistit při jeho zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva a zveřejnit údaje, že fotografované předměty jsou součástí Projektu ORBIS PICTUS PLAY, výstava Vikýře PLAY v Malostranské besedě.
 14. Návštěvník poskytuje souhlas k použití audiovizuálních materiálů jeho osoby (interakce s objekty na výstavě, prohlížení jednotlivých objektů) pro propagační účely projektu ORBIS PICTUS PLAY.
 15. Ve výstavních prostorách je zakázáno jíst, pít a kouřit. K občerstvení slouží návštěvníkům Bistro. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo odpadkové koše.
 16. Do výstavních prostor je zakázáno vstupovat se zbraní a vpouštět jakákoli zvířata, s výjimkou vodícího psa pro nevidomé.
 17. Osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit vystavená díla nebo ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do výstavních prostor přístup, případně z nich mohou být vykázány.
 18. Zákaz vstupu mají lidé pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.
 19. Je zakázáno jakkoliv úmyslně poškozovat vystavené objekty.   
 20. Je zakázáno rušit neadekvátním hlukem a jinými výstředními projevy.
 21. Způsobí-li návštěvník porušením tohoto návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu organizátorovi, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence policie ČR.
 22. Pokud návštěvník poruší příslušná ustanovení návštěvního řádu, bude mu pobyt ve výstavních prostorách ukončen bez nároku na vrácení vstupného.
 23. Bezbariérový vstup do Malostranské besedy je omezen. Individuální asistenci osobám se sníženou schopností pohybu a orientace poskytnou kustodi.
 24. Koupí vstupenky na výstavu Vikýře PLAY návštěvník bere na vědomí a akceptuje návštěvní řád výstavy.

  2. Doprovodné akce – workshopy, semináře, večerní akce

 25. Vstup na doprovodné akce jako jsou workshopy nebo semináře, které se konají v otevírací době výstavy, je podmíněn zakoupením vstupenky na výstavu Vikýře PLAY a současně zakoupením vstupenky na doprovodnou akci. Ceník vstupného na akce je vyvěšen u pokladny.
 26. Vstup na večerní doprovodné akce je návštěvníkům povolen po zakoupení platné vstupenky na akci. Ceník vstupného na večerní doprovodné akce je vyvěšen u pokladny. Vstupenka na večerní doprovodné akce neplatí jako vstupenka na výstavu Vikýře PLAY.
 27. Ostatní body návštěvního řádu se shodují s odstavcem 1.